Werkgroepen

In 2016 heeft het bestuur enkele aandachtsgebieden gedefinieerd die in 2017 verder vorm hebben gekregen. De aandachtsgebieden zijn vertaald naar werkgroepen waarin bestuursleden zitting hebben, al dan niet bijgestaan door leden. De werkgroepen hebben mandaat van het bestuur om - binnen vastgestelde kaders - plannen te maken en budgetten vast te stellen. Deze budgetten worden meegenomen in de begroting voor het volgend jaar en daarmee voorgelegd aan de Algemene Ledenvergadering. Jaarlijks worden de plannen geëvalueerd.

De volgende werkgroepen zijn inmiddels gevormd:

Algemene Zaken

Doel:

 • Vertegenwoordigen van de leden
 • Behartigen van de belangen van de leden
 • Doorgeefluik zijn van informatie

Werkwijze:

 • Overleg plegen en contacten onderhouden met andere ondernemersverenigingen, de gemeente en de Federatie
 • Aanhoren wat er speelt en dit doorzetten naar andere commissies indien nodig
 • Bijwonen van bijeenkomsten en zitting nemen in de Federatie

Subgroepen/leden:

 • Nijverwaard (Adrie Stuij, Hans van Andel en Rob Bastinck)
 • Ontwikkeling economie (Adrie Stuij, Dirkjan van Es en Bas Groenendijk)

 

Onderwijs

Doel:

 • Visie ontwikkelen voor de regio
 • Behoefte van de leden in kaart brengen
 • Gesprekspartner zijn

Werkwijze:

 • Contacten leggen en onderhouden met de onderwijsaanbieders in Sliedrecht en de regio
 • Samenwerking van instellingen op MBO- en HBO-niveau stimuleren
 • Ontwikkelingen en initiatieven op onderwijsgebied op de voet volgen
 • Beroepsvoorlichting faciliteren, stages voor docenten, gastcolleges geven

Leden:

 • Harm van der Veen

 

PR en Ledenwerving

Doel:

 • Zorgen voor groei van de vereniging dus stabiliteit
 • Betere deelname aan activiteiten bevorderen, enthousiasmeren van de leden
 • De vereniging beter profileren in de media en op het platform

Werkwijze:

 • Sociale media inzetten
 • Lokale media betrekken
 • Activiteiten voor leden organiseren

Leden:

 • Natascha Leeggangers
 • Richard Pijl
 • Edwin Bronwasser
 • Jan Mudde 

 

Innovatie en Duurzaamheid

Doel:

 • Intern (blijven) nadenken of de structuur en werkwijze van de vereniging verbeterd kan worden
 • Bedrijven voorlichten en stimuleren om te innoveren
 • Leden ervaringen laten delen
 • Faciliteren van bijeenkomsten om (innovatieve) kennis te delen

Werkwijze:

 • Bijeenkomsten organiseren met aansprekende sprekers
 • Leden onderling verbinden
 • Stimuleren om de kennisbank op het platform te vullen
 • Initiatieven in de regio volgen en communiceren richting de leden

Leden:

 • Richard Pijl
 • Dirkjan van Es
 • Mikail Yilmaz
 • Dirk van Vuren
 • Koos Leeuwenstein

 

Infrastructuur en Mobiliteit

Doel:

 • Onderzoeken wat er speelt op dit vlak onder de leden
 • Onderzoeken waar invloed kan worden uitgeoefend
 • Meedenken over oplossingen op het gebied van regionale infrastructuur

Werkwijze:

 • Lobbyen bij belangengroepen in de Drechtsteden
 • Op de hoogte blijven van initiatieven op dit gebied

Leden:

 • Harm van der Veen

 

Evenementen

Doel:

 • Leden verbinden en elkaar beter leren kennen
 • Een evenwicht bereiken tussen kennisactiviteiten en informele activiteiten

Werkwijze:

 • Organiseren van de nieuwjaarsreceptie, de haringparty, de mosselavond, het jaarlijks uitje en een jaarlijks terugkerend evenement
 • Tussendoor ad hoc evenementen organiseren voor kleinere groepen leden

Leden:

 • Natascha Leeggangers
 • Miranda Visser

Over VSO

Wij willen win-win situaties creëren voor ondernemers in Sliedrecht.
Dit doen we door het stellen van gezamenlijke doelen, krachten te bundelen en kennis te delen.
De VSO is aangesloten bij: